Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

so, úno 24, 2024

K alternativnímu programu

K alternativnímu programu

Dalo by se říci konečně, po dlouholetém, intenzivním tlaku některých aktivních členů KSČM, kteří se nesmířili s nekomunistickou orientací strany a jejího tzv. Kladenského programu a postupem času i soustředěném tlaku iniciativních skupin, které v rámci strany vznikly na základě rozporuplné politiky strany a jejího vedení, X. sjezd KSČM uložil v bodě 4 usnesení: „Zpracovat aktualizaci programu KSČM a projednat ji na celostranické konferenci.“ Zodpovídá: předseda ÚV KSČM, termín: do 30. 6. 2019.

Dalo by se říci konečně, po dlouholetém, intenzivním tlaku některých aktivních členů KSČM, kteří se nesmířili s nekomunistickou orientací strany a jejího tzv. Kladenského programu a postupem času i soustředěném tlaku iniciativních skupin, které v rámci strany vznikly na základě rozporuplné politiky strany a jejího vedení, X. sjezd KSČM uložil v bodě 4 usnesení: „Zpracovat aktualizaci programu KSČM a projednat ji na celostranické konferenci.“ Zodpovídá: předseda ÚV KSČM, termín: do 30. 6. 2019. Kritický přístup k samotnému Programu strany je stejně starý, jako je vznik KSČM. Většinově pasivní členská základna KSČM v uplynulých téměř třiceti letech ale ani nenavrhovala, ani neuvažovala o změně tzv. Kladenského programu komunistické strany, který byl schválen v roce 1992 jako defenzivní a kompromisní, odpovídající dobovým podmínkám svého vzniku. Naproti tomu aktivní, leč menšinová část strany průběžně po celou dobu program a jeho striktní bránění, především ze strany jejího vedení, na konferencích všech stupňů i na posledních osmi sjezdech kritizovala. Nejen do kritiky, ale i do iniciativně předkládaných návrhů se již od počátku svého působení zapojil i Marxisticko-leninský odborný klub (MLOK). Například již před VIII. sjezdem KSČM, který se konal v roce 2012, jsme tehdejší ústřední programové komisi pro přípravu obsahových dokumentů sjezdu poskytli k využití ucelený dokument pod názvem „Programové prohlášení - minimální program“ jako návrh, který by mohl být inspirací, vodítkem nebo předlohou pro nový program KSČM, který by se měl společným úsilím, jak jsme tenkrát doufali, zrodit jako jeden z požadavků sjezdu strany. Materiál tehdejší vedení strany nevzalo v úvahu a v přípravě zmíněného VIII. sjezdu, stejně jako i v případě následujících sjezdů nedospělo k názoru, že je nutné přijmout nový ofenzivnější a především srozumitelný program strany. Úkol X. sjezdu KSČM zpracovat aktualizaci programu byl tedy výzvou celé členské základně strany, aby přemýšlela a přicházela s návrhy, jak již vetchý a fakticky nekomunistický „Kladenský program“ napravit a vylepšit tak, aby napomohl k návratu ztracené autority strany. Vedení strany předložilo návrh programu vytvořený v podstatě aparátem strany a aparátem strany také odsouhlasený k předložení.  Připomínky z Ideologické komise a CSTS k tomuto návrhu byly více méně formálního rázu a nic nezměnily na nekomunistickém, voluntaristickém a fádním, nic neříkajícím ani členům ani nečlenům strany, charakteru tohoto dokumentu. Návrhy Marxisticko-leninského odborného klubu, které jsme příslušným zpracovatelům předali, opět nebyly vzaty v úvahu. Výsledkem byla celkem aktivní diskuse na červnové (2019) celostranické Programové konferenci. Vyplynul z ní tak zcela logický a pochopitelný závěr. Celostranická konference vzala předložený program na vědomí, ale zároveň pro veliké množství kritických připomínek přijala většinovým hlasováním závěr, že: Programová konference KSČM akceptuje možnost zpracování alternativních programů, které by měly být zpracovány a odevzdány do 15. srpna 2019 a předloženy a projednány na výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencích a postoupeny ke konečnému rozhodnutí XI. sjezdu KSČM v dubnu roku 2020. Tedy úkol pro skutečné komunisty nadmíru jasný. Pracovat aktivně a zodpovědně na návrhu programu, který by napomohl překonat dlouhotrvající vnitrostranickou krizi, vrátil do strany skutečné soudružské vztahy a aby se příkladnou komunistickou prací pro lidi zvýšila naděje na znovuzískání tak potřebné autority komunistického hnutí u nás. Po celostranické konferenci se sešla iniciativní skupina komunistů, rozhodnutá alternativní návrh programu připravit. Omezený čas, který měla k disposici, vedl nakonec ke vzniku jeho dvou rozdílných variant. Není to projev slabosti - jak bylo následně uvedeno ve společném prohlášení zpracovatelů - ale naopak, projev síly a schopnosti přinášet řadu řešení, o kterých obě skupiny dál diskutují navzájem i s řadou dalších komunistů. Nezastíráme ani své názorové rozdíly, ale nejdeme si po krku, nesnažíme se tajit a zamlžovat práci toho druhého – uvádí se v prohlášení dále. Iniciativní skupina komunistů kolem Restartu a J. Skály vytvořila návrh svého pojetí programu komunistické strany a v souladu s usnesením celostranické konference jej straně jako celku k vnitrostranické diskusi odevzdala jako alternativní návrh Programu KSČM. Druhá nemalá skupina funkcionářů a členů strany hlásící se k učení marxismu-leninismu jako základní metodě poznání společenského vývoje a práci komunistické strany jako jediná pochopila, že záchrana strany nespočívá jen v ideologickém snu a vizi budoucí společnosti, ale v komplexním přístupu ke změně práce strany dovnitř i vně. K tomuto přístupu se přihlásilo svými připomínkami a názory (nutno říci, že ne vždy souhlasnými) přes 120 členů a funkcionářů strany včetně řady členů ústředního výboru, předsedů okresních a krajských výborů a dalších. Marxisticko-leninský odborný klub v souladu se Stanovami KSČM registrovaný při OV KSČM Praha-východ zpracoval všechny podněty do Komplexního návrhu programové a systematické práce strany. Svolal straně zcela otevřenou celodenní konferenci, na které kriticky posoudil všechny předkládané aspekty a myšlenky a doporučil předložit závěry straně jako alternativní program pod názvem Program Komunistické strany Čech a Moravy (alternativní návrh k diskusi). Jako navrhovatelé jsou uvedeni: Aktivní zájemci – Marxisticko-leninský odborný klub – Restart. Tedy další rovnoprávná, v termínu určeném celostranickou konferencí, odevzdaná alternativa Programu KSČM. Tato naše další alternativa se nezabývá jen idejemi, vizí a přáními, ale především konkrétními návrhy jak spolupracovat v rámci mezinárodního komunistického a dělnického hnutí, jak zachránit organizační strukturu, jak bojovat proti nespravedlnosti ve společnosti… Výhodu této alternativy vidíme v tom, že dala možnost jednotlivým stupňům výstavby strany najít si ty úkoly, na které v dané chvíli strana má sílu a odvahu. V tomto smyslu je třeba ještě zdůraznit, že celý návrh je chápán jako vnitrostranický a pracovní dokument, jehož všechny části jsou dány jak k diskusi, tak k postupnému dopracování pro předložení XI. sjezdu KSČM. Jak se ale, žel, stalo v KSČM již běžnou praktikou, tak se i v tomto případě podstatná část vedení uchýlila k pochybným intrikám ve snaze utlumit a umlčet jakýkoli jiný názor a místo konstruktivního přístupu spočívajícím v bezvýhradném splnění usnesení celostranické konference, našlo jen odvahu zbaběle shodit všechno ze stolu slovy nejvyššího: „Stranu si rozbíjet nenechám“. Vedení odmítlo dát předloženým alternativním programům, za kterými stojí stovky hodin práce, diskusí, názorů a projednávání stejnou váhu kterou dostal úředníky zpracovaný program původní a odmítl jejich vytištění a rozeslání do všech stranických organizací. Dokonce, když se autoři alternativních programů komunistické strany snažili alespoň trochu situaci zachránit vydáním tištěných alternativních programů vlastním nákladem (což stálo nemálo finančních prostředků), bylo jim zabráněno je rozdat členům ústředního výboru, aby je mohli distribuovat do svých organizací. Jako předkladatelé alternativních návrhů jsme přesvědčeni, že tím vedení ÚV KSČM hrubým způsobem, vědomě a úmyslně porušilo Stanovy KSČM, ve kterých se mimo jiné říká, že: „Usnesení celostranické konference je pro členy KSČM, stranické orgány a organizace závazné…“. Proto jsme se v této záležitosti obrátili na Ústřední revizní komisi, ve které ji žádáme o prošetření, zda v tomto případě k porušení Stanov došlo. Přístupem vedení strany k aktivitám jejich členů byla promrhána další z řady šancí, jak zapojit „zbytky“ aktivních komunistů do práce a boje za oživení komunistického hnutí u nás. Již proběhly všechny výroční členské schůze základních organizací a okresní konference KSČM a podle dostupných, předběžných informací je možné konstatovat, že se potvrdila pasivita a lhostejnost velké části členské základny. Tato pro obsahovou přípravu sjezdu důležitá stranická jednání pouze v minimálním počtu případů důsledně projednala, vznesla návrhy, připomínky, případně podpořila jednu z variant návrhů programů. A pokud se vůbec k této záležitosti vyjádřili, tak převážně v tom smyslu, že vyzývají vedení strany ke zpracování a sjednocení všech tří návrhů programů pro XI. sjezd KSČM tak, aby se za účasti autorů zmíněných programů vytvořil jeden, na kterém bude obecná shoda, a ten byl pak předložen sjezdu. Jako předkladatelé jednoho z alternativních návrhů tuto výzvu předem neodmítáme, i když to vzhledem k rozdílnému pojetí jednotlivých návrhů vidíme jako velmi složité.
Image