Čtěte Dialog • otázky • odpovědi, komunistický list vědeckého komunismu, marxismu-leninismu!

Komuniké Ústředního výboru Portugalské KS z 15. dubna 2024

Komuniké Ústředního výboru Portugalské KS z 15. dubna 2024

https://www.pcp.pt/en/communique-central-committee-april-15-2024
Překlad anglické verze Komuniké Vladimír Sedláček 28. 4. 2024 (ze serveru www.solidnet.org )

Ústřední výbor Portugalské komunistické strany (PCP), který se sešel 15. dubna 2024, analyzoval politickou situaci vyplývající z nedávných parlamentních voleb, zabýval se přípravou voleb do Evropského parlamentu a Zákonodárného shromáždění autonomní oblasti Madeira a prohloubil analýzu situace v zemi a reakcí, které jsou nutné. Ústřední výbor PCP svolal XXII. sjezd na 13., 14. a 15. prosince 2024.

1. Národní (celostátní) situace

1. Nedávný vývoj vnitrostátního politického života po volbách a potvrzení AD (Demokratické aliance; pozn. překl.) jako síly s nejvíce hlasy a s nejvíce poslanci, i když s malým náskokem, v rámci pravicové většiny v parlamentu, potvrzuje podstatné aspekty charakterizace učiněné na předchozím zasedání ústředního výboru: rovnováha sil na institucionální úrovni ještě příznivější pro velký kapitál, zostření pravicové politiky, zhoršení vykořisťování a nových nezdarů v oblasti práv; růst sil, jež stojí v čele reakčních a fašistických projektů; rezignace PS s ohledem na vývoj politického rámce, čímž se usnadní politická činnost vlády AD ve službách cílů hospodářských skupin.

Volba předsedy Shromáždění republiky, vstup vlády do úřadu, její program a první oznámená opatření potvrzují cíle a projekt PSD a CDS (soc-dem a lidovci), které je spojují s IL a Chega (strany ultrapravice) - zvyšování vykořisťování, nerovnosti, nespravedlnosti, zvýhodňování hospodářských skupin, zhoršení veřejných služeb, aby se ospravedlnilo předání sociálních funkcí státu soukromému podnikání, posun privatizačního procesu ještě dále, na počátku TAP (Trans-adriatický plynovod), zvýšení podřízenosti země Evropské unii (EU) a USA.

Vládní program potvrzuje ve svých základních rysech, ať už tím, co uvádí, nebo tím, co opomíjí, možnost prohlubování pravicové politiky. Mimo jiné vynikají tyto aspekty: možnost nízkých mezd a důchodů, včetně obhajoby návrhů CIP (Konfederace portugalských podniků), jejichž cílem je snížení TSU (jednotné sociální daně) pro kapitál a útok a privatizace sociálního zabezpečení; odklonění ještě většího množství veřejných zdrojů do velkého kapitálu, konkrétně snížením IRC (daň z příjmu právnických osob) a také přirážky pro velké společnosti; podrobení se uložení EU a eura dalším útokem na veřejné služby, včetně odklonění zdrojů z Národní zdravotní služby a veřejných škol do soukromých skupin, spolu s novými omezeními veřejných investic; nové privatizace a partnerství veřejného a soukromého sektoru (zdravotní péče, železnice atd.); další liberalizace sektoru bydlení; ještě větší komodifikace přírody.

Snaha vlády skrýt své základní možnosti zvýhodnění velkého kapitálu neobstojí a stala se ještě jasnější, jakmile vláda nastoupila do úřadu. Příkladem toho je manévr kolem údajného „obrovského propadu“ v IRS (daň z příjmu), jenž měl ve skutečnosti zakrýt skutečnou možnost vlády snížit daně pro velký kapitál a především co nejvíce oddálit a omezit zvyšování mezd.

2. Navzdory vehemenci, s níž byla vznesena tvrzení o sporech o vedení opozice, postoj PS k návrhu na zamítnutí vládního programu a k prvním návrhům předloženým PCP potvrzuje nejen její postoj rezignace, ale také opakované trvání na možnosti pokračování pravicové politiky.

Jak PCP varovala, institucionální reprezentace Chegy, která je sama o sobě negativním faktorem, který je třeba zdůraznit, je využívána k oklamání a bagatelizaci závažnosti cílů a záměrů vlády PSD/CDS, jakož i její reakční povahy a koncepcí, a k rozvoji manévrů k otevření prostoru pro sbližování a dohody mezi PS a PSD, které jen zvyšují základnu politické a institucionální podpory pravicové politiky. Za těchto okolností je nutné tyto záměry rázně odsoudit, bojovat proti reakcionářským projektům a silám, bránit dubnové hodnoty a dodržování ústavy Portugalské republiky.

Z celostátních problémů není cesty ven tím, že bude pokračovat a bude podporována pravicová politika, která je nahromadila a zhoršila. Situace v zemi ukazuje, že řešení těchto problémů – nízké mzdy a důchody, útok na práva pracujících, zejména na kariéru, pracovní dobu a smlouvy; oslabení práva na zdravotní péči, s vážnými problémy v NHS; vážná omezení práv na vzdělání, bydlení, mobilitu, práva dětí a rodičů; zhoršení národního výrobního aparátu, mimo jiné, vyžaduje konkrétní opatření, jako jsou opatření navržená a předložená PCP od prvního dne tohoto zákonodárného sboru a především vytvoření alternativní politiky, která zajistí práva a zájmy pracujících, lidu a země. Vývoj boje pracujících a lidu bude určujícím faktorem při jeho provádění.

Návrh na odmítnutí vládního programu, jenž PCP představila, zhmotňující od prvního okamžiku závazek učiněný vůči portugalskému lidu pevného odporu vůči pravici a její politice, má kromě svého institucionálního rozměru také výraz roztržky s touto politikou, jasný signál ohledně jakýchkoli iluzí o povaze současné většiny, potvrzení nezbytné alternativy, okamžik vyjasnění pozice různých politických sil. Od politického programu a složení současné vlády nelze očekávat akci, která poskytne řešení toho, co je podstatné pro život dělníků, lidu a země. A ani to či ono demagogické opatření, které přijme nebo je nucena přijmout v důsledku boje dělníků a lidu, neoklame obecný smysl jejích možností a zájmů, kterým slouží.

3. V roce 2023 činil růst národního hospodářství 2,3 %, což ukazuje na očekávané zpomalení, jež prognózy na rok 2024 potvrzují a prodlužují, a na trend přibližovat se počínajícímu průměrnému růstu, jenž charakterizoval poslední dvě a půl desetiletí jednotné měny.

Hodnotíme-li výsledky boje pracujících za omezení, zastavení a zvrácení ztrát kupní síly, je důležité poznamenat, že realita nízkých mezd přetrvává jako strukturální problém a kontrastuje se zisky hlavních ekonomických skupin a nadnárodních společností. Pod vlivem inflace sektory jako velký maloobchod, energetika nebo telekomunikace v posledních letech navýšily zisky. Bankovní sektor, jenž se veze na růstu úrokových sazeb a zachování bankovních provizí, zaznamenal po roce 2022 skandální zisky – jen pět hlavních bank dosáhlo zisku více než 4,3 miliardy eur. Významná část těchto výsledků opustila zemi ve formě dividend a úroků.

Zhruba 1,8 milionu lidí (z celk. Počtu cca 10,45 mil.; pozn. překl.) žije pod hranicí chudoby. Zvyšuje se počet lidí, kteří žijí s obrovskými obtížemi a jejichž platy a důchody jim neumožňují pokrýt základní každodenní výdaje. Zvlášť významná je skutečnost, že 250 tisíc pracujících má více než jedno zaměstnání, přičemž toto číslo v loňském roce vzrostlo o 7 %.

Zahraniční bilance zboží dosáhla schodku téměř 22 miliard eur, což potvrzuje vysokou ekonomickou závislost země a křehkost jejího výrobního aparátu. Tuto znepokojivou realitu umožnily maskovat pouze výsledky dosažené v odvětví cestovního ruchu.

Na úkor nedostatečné reakce na vážný rozsah národních problémů zaznamenala země rozpočtový přebytek ve výši 1,2 % HDP. Přibližně 60 % dosaženého rozpočtového přebytku, jímž se chlubí předchozí vláda PS, vyplynulo z možnosti nerealizovat veřejné investice plánované na rok 2023. Přebytek je vyjádřen v obtížích, jež existují v NHS, ve veřejných školách, v bydlení, ve veřejné dopravě, bezpečnostních složkách a službách nebo v justici, jakož i v neschopnosti budovat a udržovat infrastrukturu a zařízení.

V roce 2023 uskutečněné veřejné investice opět nestatečily k tomu, aby nahradily investiční kapacity spotřebované v letošním roce, a to z důvodu opotřebení a zastarávání vybavení a infrastruktury. Situace, kterou nezměnilo ani provádění plánu obnovy a odolnosti, což potvrzuje jeho nedostatečnost a malý dopad na růst HDP.

Politika podřizování se zájmům velkokapitálu a vnucování EU, jež vyústila do omezení mezd, rozpočtových omezení, liberalizace a privatizace, financování zisků kapitálem z veřejných zdrojů, drancování přírodních zdrojů, označuje možnosti předchozí i současné vlády a s každým dalším dnem se ukazuje jako příčina problémů lidí i země.

4. Přetrvává zahraniční a národní obranná politika, která je sladěná a podřízená USA, NATO a EU a jejich působení na zhoršování situace v Evropě a podporu konfrontace, militarismu a války. Právě v této souvislosti vznikla široká činnost kolem znovuzavedení povinné vojenské služby (MMS), rovněž s vyjádřením v Portugalsku, a která by měla být odmítnuta. PCP vždy hájila MMS v rámci logiky zakotvené v ústavních cílech – míru, spolupráce, přispění ke kapacitě země a potvrzení svrchovanosti -, což v návrzích, které se nyní objevují, chybí. Je třeba reagovat na stav, ke kterému vedly ozbrojené síly volby po sobě jdoucích vlád PS, PSD a CDS, a to valorizací mezd a kariéry a zajištěním jejich společenské důstojnosti.

5. Odpověď a řešení problémů a výzev země vyžaduje odtržení od pravicové politiky a realizaci vlastenecké, levicové alternativy. Alternativy, jež volá po zostření masového boje, sbližování demokratů a vlastenců a posílení sociálního, politického a volebního vlivu PCP.

Alternativa, kterou je třeba vybudovat – aniž by byly dotčeny vlastní postoje, citlivost a názory – se nemůže vzdát jasnosti, pokud jde o nevyhnutelnou roztržku s pravicovou politikou a potvrzení charakteristické cesty pro suverénní rozvoj země. Musí být jasno při volbě politiky, která zahrnuje zhodnocení práce a pracovníků, jejich práv a mezd, jako prioritní cíl, v konfrontaci se zájmy monopolního kapitálu, jeho privilegií a nástrojů vykořisťování, při obraně a oceňování sociálních funkcí státu a veřejných služeb proti útokům, kterým jsou vystaveny, v při boji proti veškeré diskriminaci, odhalování a pranýřování třídních důvodů, které jsou v jejich kořenech, a prosazování rovnosti.

Jasno v odmítnutí strategie podřízení Portugalska evropskému kapitalistickému integračnímu procesu, v boji proti federalistickým představám, které podkopávají suverenitu států a podřizují jejich národní zájmy zájmům velmocí.

V potvrzení postoje, který se rozhoduje pro mír a proti válce, upřednostňuje dialog a spolupráci mezi státy, odmítá závody ve zbrojení a zabraňuje tomu, aby byla země uvržena do militaristických dobrodružství.

V odsouzení toho, co kapitalismus představuje jako systém vykořisťování, drancování a útlaku, na němž jsou založeny nerovnosti a nespravedlnosti.

V boji proti pravici, reakcionářským a antidemokratickým projektnům a silám, v pranýřování a boji proti jejich cílům.

Alternativa, která je založena na hodnotách a úspěších dubnové revoluce a má ústavu Portugalské republiky coby faktor nashromáždění.

Alternativa nebude vybudována výlučnou činností PCP, ale bez PCP a její určující činnosti žádná alternativa neexistuje. Alternativa, kterou země potřebuje, vyžaduje posílení vlivu PCP s její identitou, projektem, programem, závazkem vůči pracujícím, lidem a zemi. Alternativa, kterou je nutné vybudovat, se neobejde bez politické odvahy, důslednosti a odhodlání PCP, jejího vlastního potvrzení coby faktoru při rozšiřování konvergence, rozhodujících faktorů cesty, kterou se Portugalsko musí vydat.

Právě směrem k této konvergenci, jasně vedené směrem ke skutečně alternativnímu projektu a cestě, vyzývá ústřední výbor PCP všechny, kdo se nepodřizují kurzu, vnuceného desítkami let pravicové politiky, všechny, kdo se nepoddávají růstu reakčních a retrográdních sil, všechny, kdo vědí, že síla transformace je v jejich rukou, aby se mobilizovali a jednali tak, aby se vzepřeli a postupovali po dubnových cestách.

6. Politika a hlavní směry EU a pravicové politiky po sobě jdoucích vlád v Portugalsku jsou dvě strany téže mince. Obě stojí u kořenů strukturálních problémů, jimž země čelí, blokád jejího rozvoje a obtíží, jež pociťují široké vrstvy obyvatelstva.

Pro PCP je boj, který musí být veden v Evropském parlamentu na obranu zájmů pracujících, lidu a země, neoddělitelný od boje za Evropu spolupráce mezi svrchovanými státy s rovnými právy, sociálního pokroku a míru, která se rozchází s neoliberální, federalistickou a militaristickou integrací. Je také neoddělitelný od boje za rozchod s pravicovou politikou v Portugalsku, za vlasteneckou a levicovou alternativu.

Pokusům jiných zakrýt skutečnou třídní povahu EU a dopady jejích politik, které se snaží zakrýt vlastní odpovědnost při definování a uplatňování těchto politik, je třeba čelit nezbytným uznáním a objasněním souvislosti mezi problémy a potížemi, které se vyskytují v životě jednotlivých států, a rozhodnutími přijatými na úrovni EU, včetně Evropského parlamentu.

Je cestou z liberalizace a privatizace, jež ponechaly strategické sektory a společnosti v rukou zahraničního kapitálu, ke zhoršení národního produktivního aparátu; z politiky nízkých mezd k narušení sociálních a pracovních práv; z rozpočtových omezení, jež dusí veřejné investice a plné financování sociálních funkcí státu, nárůstu sociálních a územních nerovností; z možností Evropské centrální banky (ECB) zvýšit úrokové sazby, které zvyšují zisky bank na úkor potíží rodin, k vydírání a hrozbám sankcí v případě nedodržení diktátu vůči vedoucím představitelům EU.

Právě v této souvislosti nabývá zásah poslanců PCP v Evropském parlamentu jedinečných rysů, které jej činí nepostradatelným a nenahraditelným:

  • pro potvrzení rozhodující povahy národní svrchovanosti, pro obranu národních zájmů, proti škodlivým vnucením EU;
  • pro obranu práv pracujících a lidí, pro zlepšení jejich životních podmínek;
  • pro obranu veřejných služeb a sociálních funkcí státu;
  • konkrétními opatřeními minimalizovat omezení a negativní důsledky integrace a mobilizovat všechny prostředky, zdroje a možnosti ve prospěch pokroku Portugalska a blahobytu portugalského lidu;
  • pro boj na obranu svobody a demokracie, proti všem formám diskriminace, nerovností a nespravedlností; proti promiskuitě mezi ekonomickou mocí a politickou mocí, která podněcuje korupci;
  • Za odvážné prohlášení, že militarismus a válka nejsou řešením a že je nutné otevřít cesty k míru, založené na politickém řešení mezinárodních konfliktů, rozpuštění politicko-vojenských bloků a budování kolektivního bezpečnostního systému;
  • Za přesvědčení, že boj za životní prostředí a za řešení palčivých problémů, kterým lidstvo čelí, je neoddělitelný od boje za hospodářskou a společenskou transformaci;
  • Za hluboké propojení s národní realitou, s dělníky a obyvatelstvem a za solidaritu s bojem jiných národů, jiných zemí, za Evropu míru, spolupráce a pokroku.
pcp.jpg

2. Intervence a masový boj

1. Ústřední výbor PCP zdůrazňuje význam a důležitost rozvoje masového boje a oceňuje různé akce vyvíjené a probíhající, k obraně práv a lepších životních podmínek, protestu proti akcím zaměstnavatelů a pravicovým politikám, akcím, které jsou součástí poptávky po alternativní politice. Boje, v němž hráli klíčovou roli pracující z různých odvětví činnosti, mobilizovaní odbory CGTP-IN, při stávkách, shromážděních, plenárních zasedáních a jiných formách boje. Boje, v němž vyniká činnost žen, soustředěná na 8. březen, Mezinárodní den žen, vyjádřená v četných iniciativách, jež zahrnovaly Týden rovnosti podporovaný CGTP-IN od 18. do 22. března a celostátní demonstraci žen podporovanou MDM (Demokratickým hnutím žen) 23. března.

Ústřední výbor PCP zdůrazňuje význam boje mládeže, konkrétně celostátní demonstrace pracující mládeže, v Lisabonu a Portu 27. března, svolané CGTP-IN/ Interjovem, a akce středoškolských a vysokoškolských studentů při příležitosti 24. března, Národního dne studentstva, s důrazem na Národní demonstraci vysokoškolského vzdělávání, 21. března v Lisabonu.

2. Několik dní před oslavami 50. výročí dubnové revoluce vyzývá ústřední výbor PCP stranické organizace a radikály, všechny demokraty a vlastence, aby se zapojili do lidových oslav, které se připravují v celé zemi. Je to důležitý okamžik pro uznání po sobě jdoucích generací bojovníků, jejichž akce byla nepostradatelná pro osvobození lidu a země od jha fašismu a dubnové armády; pro ocenění úspěchů dubna proti falzifikacím, mystifikacím a zatajování, které propagují jeho nepřátelé; pro potvrzení hodnot dubna a podporu jeho projekce v bojích současnosti a v demokratické a nezávislé budoucnosti Portugalska, zejména mezi novými generacemi.

Prvomájová cesta, Mezinárodní den pracujících, již svolává CGTP-IN, má nyní větší význam a vyžaduje pečlivou přípravu ve firmách a na pracovištích a rostoucí a širokou účast.

3. Mezinárodní situace

Při zopakování aspektů týkajících se mezinárodní situace, které jsou obsaženy v komuniké z předchozího zasedání ústředního výboru PCP, je však třeba zdůraznit, že:

1. EU tím, že se připojuje k USA a NATO a podřizuje se jim, se nejen nadále snaží skrývat svou velkou odpovědnost za zhoršování situace v Evropě, ale také trvá na politice konfrontace, militarismu a války, která je jejich původcem.

Zvláště závažná je stále znepokojivější a nebezpečnější rétorika, jež doprovází podporu zbrojního průmyslu a zvyšování vojenských výdajů v EU. Rétorika a opatření, která volají po „válečné ekonomice“, ve skutečnosti představují podněcování a zvyšování militarismu a transformaci EU v nový vojensko-válečný blok doplňující NATO, sloužící zájmům svých velmocí a příslušných vojensko-průmyslových komplexů a na úkor míru, práv a životních podmínek pracujících a národů.

Ústřední výbor PCP varuje před nebezpečím a odmítá zapojení Portugalska a portugalských ozbrojených sil do válečných plánů USA, NATO a EU, které jsou nehorázně v rozporu s mírem a zásadami zakotvenými v ústavě Portugalské republiky.

2. Nejnovější vývoj na Blízkém východě a zejména v Palestině potvrzuje silnou odpovědnost Izraele, USA a dalších mocností NATO za trvalý stav destabilizace a války v této oblasti, o čemž svědčí dlouholeté vměšování a agrese proti Libanonu, Iráku, Sýrii, Jemenu nebo násilné popírání práv palestinského lidu.

Ústřední výbor PCP vyjadřuje znepokojení a odsouzení nad posledním vystupňováním napětí a konfrontace, jež začalo bombardováním a zničením íránského konzulátu v Damašku Izraelem a útokem Íránu v reakci na něj, a domnívá se, že je nutné to ukončit a otevřít cesty, jejichž cílem je zajistit mír na Blízkém východě.

Ústřední výbor PCP znovu potvrzuje, že otázka Palestiny je ústředním tématem Blízkého východu, jež by nemělo být opomenuto nebo opomíjeno, a znovu potvrzuje, že je naléhavě nutné ukončit masakr a genocidu palestinského lidu, které provádí Izrael, nastolení okamžitého a trvalého příměří, humanitární pomoc palestinskému lidu a vytvoření svrchovaného a nezávislého Státu Palestina s hranicemi a Východním Jeruzalémem coby hlavním městem z roku 1967 a uplatňování práva na návrat uprchlíků, jak je stanoveno rezolucemi OSN .

Portugalská vláda musí ve svých zahraničních vztazích, včetně mezinárodních orgánů, v nichž je zastoupena, jednat na obranu míru a zejména za plnění nezcizitelných národních práv palestinského lidu, a to od počátku uznáním palestinského státu v souladu se zásadami stanovenými v Chartě Organizace spojených národů a v mezinárodním právu.

3. Ústřední výbor PCP vítá a vyzývá k rozvoji akcí na podporu míru a solidarity, zejména s palestinským lidem, s ohledem na brutální a zločinnou politiku okupace, kolonizace a genocidy, praktikovanou Izraelem.

4. Strana

1. Ústřední výbor PCP vzdává čest stranickým organizacím a radikálům za jejich rozhodný zásah s cílem zajistit naplnění úlohy strany v náročném rámci, čelit manipulacím a umlčování jejich postojů, podporovat vyjasnění, posilovat mobilizaci pracovníků a obyvatelstva, na počátku oslav 50. výročí 25. dubna a velkého dne boje na 1. máje, rozvíjet práci na budování výsledku CDU (dlouholetá volební koalice PCP a Zelených; pozn. překl.) ve volbách do Evropského parlamentu a do Zákonodárného shromáždění autonomní oblasti Madeira, pokračovat v akci na posílení strany.

Mezi těmito akcemi a iniciativami, neoddělitelnými od realizace hlavních směrů definovaných na konferenci „Převzetí iniciativy, posílení strany, reakce na nové požadavky“, vynikají následující: příspěvek k rozvoji masového boje; iniciativy Parlamentní skupiny ve Shromáždění republiky na počátku zákonodárného období; rozsáhlé konání plenárních zasedání a schůzí, včetně schůzek s demokraty a vlastenci podporujícími CDU; akce k objasnění problémů a tužeb pracujících a obyvatelstva, zejména ta, která se konala mezi 21. a 24. březnem; shromáždění v Lisabonu, Setúbalu a Portu; zasedání „25. dubna. - Osvobozující a emancipující revoluce, duben je více budoucnost“; iniciativa „Festival mládeže, více dubna“; mnoho dalších iniciativ připomínajících 103. výročí PCP a 50. výročí 25. dubna; kampaň ve prospěch Festivalu Avante!, který se konal mezi 11. a 15. dubnem.

2. Ústřední výbor PCP poukazuje na následující prioritní rysy zásahu strany: oslavy 50. výročí 25. dubna a velký den boje Prvního máje; pokračování příprav na volby do Evropského parlamentu 9. června a volby do Zákonodárného shromáždění Autonomní oblasti Madeira 26. května; zásah do problémů pracujících a obyvatelstva s iniciativou, objasněním, mobilizací a bojem; příprava festivalu Avante!, který se uskuteční 6., 7. a 8. září.

3. Ústřední výbor PCP oceňuje vykonanou práci, upozorňuje na potřebu pokračovat v diskusi a přijímat opatření k překonání nedostatků a zdůrazňuje prioritu práce na posilování strany, neoddělitelnou od iniciativy a spojení s masami a zobecnění tohoto stylu práce. Mezi hlavní body patří: realizace kontaktní akce se všemi členy strany v nadcházejících měsících; potřeba realizovat obecnou akci, která by dala odpovědnost kádrům, „tisíc nových kádrů“; podpora náboru a integrace nových členů s rychlou reakcí na ty, kteří stranu kontaktují, a zejména s organizovaným náborovým úkolem; posílení organizace strany a zásahů ve firmách a na pracovištích s pravidelným fungováním buněk; vymezením více odpovědných osob, vytvořením nových buněk a zárukou obsahu zaměřeného na konkrétní problémy pracovníků; posílit místní organizace; pracovat s konkrétními třídami, vrstvami a sociálními sektory; zobecnit a prohloubit pozitivní zkušenosti v informační a propagandistické práci; zintenzivnit kampaň za šíření (týdeníku PCP) Avante!; opatření pro finanční nezávislost.

4. Ústřední výbor PCP se rozhodl svolat XXII. sjezd PCP na 13., 14. a 15. prosince 2024. XXII. sjezd se bude konat ve složité a náročné mezinárodní a národní situaci, v níž role strany nabývá ještě většího významu, což vyvolává potřebu hlubší analýzy, definování hlavních směrů a potvrzení komunistického ideálu a projektu.

Kratší přípravné období na sjezd, vyplývající z okolností politického vývoje a zvážení jeho konání v plánovaném období, klade specifické aspekty do jeho plánování a fázování, aby byla zajištěna široká účast, angažovanost a přínos stranických organizací a členů při jeho přípravě.

S ohledem na vlastní zkušenosti strany a konkrétní podmínky, které existují, tak příprava sjezdu začíná po tomto zasedání Ústředního výboru s rozhodujícím přispěním stranického kolektivu k jeho úspěchu.

Ústřední výbor PCP vyzývá organizace a členy strany, aby na základě závěrů XXI. sjezdu a usnesení národní konference „Převzetí iniciativy, posílení strany, reakce na nové požadavky“ a s přihlédnutím k probíhajícímu vývoji přispěli k otázkám, jež považují za důležité při přípravě XXII. sjezdu.

Na konci prvního pololetí ústřední výbor zhodnotí pokrok v přípravě sjezdu, včetně dosud získaných příspěvků, rozhodne o programu a poukáže na základní obsah přípravy dokumentů, které má ústřední výbor schválit a předložit k projednání v celé straně na začátku října.

Tváří v tvář náročné situaci, s posilováním politické intervence a boje pracujících a lidových mas, posilováním strany a potvrzováním jejího ideálu a projektu, podporuje Portugalská komunistická strana konání svého XXII. sjezdu s důvěrou v odpověď, již poskytne pracujícím a portugalskému lidu, pro velký cíl osvobození pracujících a národů, budování nové společnosti, socialismu a komunismu.

Logo

 

Názory uvedené v textech, rozhovorech a komentářích na našem webu se nemusí shodovat s názory redakce Dialogu.

©2020 Dialog. Všechna práva vyhrazena.